Formandens beretning 2018

I dette skoleår undervises i russisk på to gymnasier, Køge Gymnasium og Næstved Gymnasium og HF. Til gengæld er der hold på alle tre klassetrin begge steder. Derudover oplever vi en stigende interesse for at komme til eksamen som selvstuderende.
På Studieskolen undervises der fortsat i russisk, ligesom der er modersmålsundervisning flere steder.

Vi har fået ny fagkonsulent, Bente Hansen, som ud over de andre små sprog også er fagkonsulent for tysk.

Det er andet skoleår efter gymnasiereformen, så der arbejdes fortsat med implementering af denne, herunder ny eksamensform såvel mundtligt som skriftligt.
På denne baggrund har det været et travlt år med en del mødeaktivitet. Russisklærerforeningen har således været repræsenteret ved følgende møder og arrangementer.
Ved mødet i Pædagogisk Samarbejdsudvalg deltog undertegnede. Ved præsentationen af den nationale sprogstrategi i december deltog Marie Nytoft, og i september deltog Kristian Lynge Larsen i et møde i GL, hvor sprogforeningerne var indkaldt. Ministeriet indkaldte i februar til møde om de små sprog og undrede sig ikke over, hvorfor der ingen tilbagemelding var fra vores side! Ministeriet har efterfølgende beklaget, at de brugte en forkert mailadresse. Ved denne lejlighed var russisk altså repræsenteret af arabisk-repræsentanten.
Endelig deltog Frank Østergaard ved åbningen af Det Nationale Center for Fremmedsprog sidst i september. Bestyrelsen arbejder pt. på en henvendelse til centeret for at give status på faget i dag.
I Gymsprog blev der afholdt et møde i december, hvor undertegnede deltog, og i maj måned fik Gymsprog foretræde for Folketingets Uddannelsesudvalg med henblik på styrkelse af sprogfagene. Her repræsenterede Frank Østergaard Russisklærerforeningen (Se Meddelelser nr. 161).
I november sidste år deltog Kristian Lynge Larsen i Fagligt Forum sammen med de andre sprogfag, vi deler fagkonsulent med. Til det planlagte møde i november i år (2018) må både Kristian og undertegnede desværre melde afbud.

”Meddelelser” udkommer to gange om året. Dels sendes bladet i A5-størrelse til medlemmerne, dels sendes en elektronisk udgave til et stigende antal af foreningens medlemmer.
Foreningens hjemmeside – russisklaererforeningen.dk – arbejder vi fortsat på at få opdateret. Vores Facebook-gruppe administreres af Marie Nytoft. Formålet med gruppen er ad hoc information, der vedrører russisk og Rusland. Alle kan lave opslag.

Bestyrelsesmøder har i det forløbne år været virtuelle, med undtagelse af et kort møde umiddelbart før generalforsamlingen; suppleanterne er også her selvskrevne deltagere.

Russisklærerforeningen har 57 betalende medlemmer ekskl. 4 æresmedlemmer.

Susanne Brandbyge Nielsen
Formand.